Twój koszyk

Liczba towarów: 0
Na kwotę: 0 zł
Idź do koszyka
Zaawansowane
Jesteś tutaj: Strona główna » 

AGD

Drobne AGD

AGD zabudowa

Naczynia i sztućce

Pielęgnacja

Ogrzewanie

Armatura i baterie

Zlewozmywaki

Elektronarzędzia

RTV

Audio

Foto-Video

Komputery

Dla dziecka

Dla gastronomii

Sprzęt budowlany

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO MERKURY

(obowiązujący od dn. 25.12.2014r)

§ 1 Postanowienia ogólne

 • 1. MERKURY to sklep internetowy, którego właścicielem jest P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba, adres głównego miejsca wykonywania działalności: al. Niepodległości 16, 96-100 Skierniewice, powiat Skierniewice, województwo łódzkie, NIP: 8361528867, REGON: 750771805 Nr konta: 44 1140 2004 0000 3102 7314 8709 Mbank;. Dane kontaktowe: adres pocztowy ul. Sobieskiego 47/51 m. 24 96-100 Skierniewice numer telefonu 665-830-044 adres poczty elektronicznej merkury@rtvagd.sklep.pl.
 • 2. Sklep internetowy MERKURY umożliwia Klientom zapoznanie się z informacjami handlowymi oraz zawieranie z P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba.
 • 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 • a. Merkury - sklep internetowy, którego właścicielem jest P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. al. Niepodległości 16, 96-100 Skierniewice, powiat Skierniewice, województwo łódzkie, NIP: 8361528867, REGON: 750771805;
 • b. Sklep internetowy – sklep internetowy MERKURY prowadzony przez P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.rtvagd.sklep.pl i www. merkury.eu
 • c. Strona internetowa – strona internetowa Sklepu MERKURY www.rtvagd.sklep.pl i www. merkury.eu
 • d. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • e. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • f. Cennik ogólny – ceny widoczne w Sklepie internetowym;
 • g. Cennik indywidualny – ceny przygotowane dla Stałego klienta. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu dla danego Stałego klienta Cennika indywidualnego w oparciu o analizę historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym;
 • h. Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji;
 • i. Oferta – treść oznaczona jako podsumowanie zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka. Ofertą jest również propozycja zawarcia umowy oznaczona jako oferta, przygotowana przez P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba w odpowiedzi na wysłanie przez Klienta zapytania do MERKURY z użyciem przycisku „Zadaj pytanie” na stronie Sklepu internetowego;
 • j. Zapytanie ofertowe – funkcja dostępna na stronie Sklepu internetowego za pośrednictwem przycisku „Zadaj pytanie” umożliwiająca skierowanie do MERKURY prośby o przygotowanie oferty w przypadku, gdy z uwagi na szczególne warunki transportu P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba ma możliwość przygotowania specjalnej oferty lub gdy z uwagi na przekroczenie określonej wartości koszyka zakupowego istnieje możliwość optymalizacji warunków zamówienia.
 • k. Klauzule – to zgody w formie przycisków wyboru tzw. „check-box” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie składania zamówienia w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego.
 • l. Usługa - usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), polegająca na możliwości zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego jak również zamawiania kuriera po odbiór towaru lub opakowania w ramach procedury zwrotu, o której mowa w § 6 i 7 Regulaminu. Usługa umożliwia przeglądanie przez Klienta katalogu towarów dostępnych w Sklepie internetowym, porównywanie przez Klienta cen towarów dostępnych w Sklepie internetowym, dokonywanie przez Klienta, zakupów w Sklepie Internetowym, dodawanie przez takiego Klienta towarów do Koszyka w Sklepie internetowym. P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba jest usługodawcą a Klient jest usługobiorcą usługi. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.
 • m. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których MERKURY skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
 • n. Dzień roboczy - dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą, ani nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28);
 • o. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego albo drogą telefoniczną, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie MERKURY przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
 • p. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, który jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.
 • q. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 • r. Kliknięcie przycisku - zaznaczenie pola typu „check-box”
 • s. Kupujący - Klient który zakupił w MERKURYM towar.
 • 4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, dotyczy w szczególności kwestii składania Zamówień, zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 • 5. Przyjmuje się, że Klient zamawiając Towar w Sklepie akceptuje niniejszy Regulamin.
 • 6. Sklep działa na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość zastosowanie ma w szczególności Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • 7. Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości.
 • 8. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego, składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • a. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • b. posiadanie przeglądarki internetowej;
 • c. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • d. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 • e. Komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies", aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.
 • 9. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 • 10. Klient składając zamówienie oświadcza, że informacje podawane w trakcie realizacji zamówienia, są zgodne z prawdą, rzetelne i aktualne. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla MERKURY,
 • e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • 11. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • § 2 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 • 1. Korzystając ze Sklepu Klient ma możliwość zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów (dokonywania zakupów), bez jednoczesnej obecności przy zawieraniu transakcji obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • 2. Zamówienia w sklepie można dokonywać:
 • a. poprzez stronę internetową sklepu,
 • b. telefonicznie: dzwoniąc pod numer 665-830-044, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Koszt połączenia z telefonem Sprzedającego wynosi opłatę jak za zwykłe połączenie zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący. W przypadku składania zamówienia telefonicznie, Klient zobowiązany jest przed przystąpieniem do złożenia zamówienia do zapoznania się treścią Regulaminu.
 • 3. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, składać zamówienia bez rejestrowania, tj. bez założenia Konta Klienta.
 • 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową, dokonać wyboru Towarów i podejmować następujące czynności techniczne:
 • c. Wybór zamawianego Towaru przez Klienta zgodnie z jego opisem i ceną jest dokonywany poprzez dodanie go do koszyka poprzez klikniecie przycisku „Kupuję”. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze;
 • d. Następnie Klient wypełnia formularz zamówienia gdzie podaje podstawowe dane, w szczególności po kliknięciu na przycisk „Składam zamówienie” Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy, sposobu płatności, deklaruje czy wnosi o wystawienie faktury. - Podanie danych osobowych oznaczonych symbolem „* ” jest obowiązkowe. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu do kontaktu jeśli nie jest nim adres zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego, adresu dostawy Towaru;
 • e. W celu umożliwienia Klientowi zapoznania się z ostatecznym brzmieniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty, które zostanie złożone przez Klienta dopiero po kliknięciu przezeń na przycisk „Potwierdzam”, w szczególności w celu umożliwienia Klientowi wykrycia i skorygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych przez niego danych, w tym wprowadzenia zmian w zakresie danych, o których mowa poniżej Klientowi wyświetla się podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawiera następujące dane:
 • i. przedmiot zamówienia,
 • ii. jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • iii.wybrana metoda i termin płatności,
 • iv. wybrany sposób dostawy,
 • v. czasu dostawy,
 • vi. dane kontaktowe Klienta,
 • vii.dane do faktury.
 • f. Oferta wyświetlana na etapie „Potwierdzam” przestaje wiązać MERKURY z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego, bez kliknięcia na przycisk „Potwierdzam”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.
 • 5. Z chwilą kliknięcia przycisku „Składam zamówienie” Klient oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu.
 • 6. Elementem procedury składania zamówienia jest również wyrażenie przez Klienta, przez kliknięcie przycisku „Składam zamówienie”, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia.
 • 7. Z chwilą kliknięcia przycisku „Potwierdzam”, Klient:
 • a. zapoznaje się z ostatecznym brzmieniem treści wiążącej MERKURY Oferty;
 • b. potwierdza prawidłowość danych osobowych;
 • c. potwierdza otrzymanie Oferty i jednoczesne jej przyjęcie skutkujące zawarciem przez Klienta z P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba skutecznej prawnie umowy sprzedaży na warunkach określonych w Ofercie wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego MERKURY na etapie podsumowania zamówienia oraz na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 8. Po złożeniu zamówienia z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Potwierdzam” MERKURY niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez wysłanie do Klienta wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Klienta podczas „Składania zamówienia”, z indywidualnym numerem zamówienia, z potwierdzeniem wszystkich warunków zawartej umowy sprzedaży oraz dodatkowo, w przypadku wyboru opcji płatności „Przedpłata przelewem”, z numerem konta bankowego, na który należy wpłacić cenę za zakupiony towar oraz z terminem płatności. Powyższe powoduje, że MERKURY przyjmuje zamówienie do realizacji. W celu zabezpieczenia na własne potrzeby treści Regulaminu Sklepu internetowego w wersji obowiązującej w chwili zawierania umowy sprzedaży, MERKURY sugeruje skopiowanie treści Regulaminu i zapisanie jej na dysku komputera Klienta.
 • 9. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • 10. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie dokonywane są w przypadku zamówień telefonicznych lub przez fax poprzez wskazanie wybranego Towaru pracownikowi P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba.
 • 11. Klient w szczególności dokonuje wyboru formy dostawy, sposobu płatności. W przypadku zamówień telefonicznych wskazane powyżej czynności wykonuje pracownik P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba uzgadniając uprzednio z Klientem poszczególne opcje wyboru.
 • 12. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 13. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie MERKURY oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 • § 3 Ceny Towarów

 • 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu Towarów są cenami brutto (zawierają podatki, cła w tym VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT dostarczana jest w formie tradycyjnej wraz z towarem.
 • 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.
 • 3. Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu go do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności. Stali klienci mogą mieć ponadto możliwość kupowania towarów na warunkach określonych indywidualnie dla nich.
 • 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w Potwierdzeniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego. Wskazana cena jest również potwierdzana w wiadomości jak w § 2 pkt 8, na wysyłanym z towarem paragonie lub ewentualną fakturą VAT.
 • 5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych Towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • 6. W przypadku określonym w § 5 pkt 3 i 4, gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, MERKURY zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • § 4 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

 • 1. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:
 •  gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kierowcy P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba;
 •  przelewem przed odbiorem zamówionego towaru (tzw. wpłata na konto bankowe) na konto bankowe wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z procedurą opisaną w §2 pkt 11 Regulaminu.
 •  Kartą kredytową. W przypadku płatności kartą kredytową Sklep internetowy pobiera od Klienta dodatkową prowizję w wysokości 2,9 % wartości towaru netto. W przypadku zapłaty kartą kredytową rachunek Klienta w banku, który wydał kartę zostaje obciążony należnością w chwili zaksięgowania środków. P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności. Merkury używa e-Pay jako modułu płatności dla kart debetowych i kredytowych. System jest zatwierdzany przez ePay. Więcej informacji o systemie ePay można znaleźć na stronie ……………….
 • 2. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru w ciągu 7 dni od otrzymania od MERKURY wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji, o której mowa w § 2 pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 • 3. W każdym zaś razie, w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przelewu na konto bankowe, niedokonanie zapłaty ceny za zakupiony towar w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia, spowoduje jego anulowanie, o czym Klient zostanie poinformowany w formie wiadomości e-mail.
 • 4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 • 5. W przypadku Zamówień składanych drogą telefoniczną, akceptujemy wyłącznie płatność przelewem oraz płatność przy odbiorze.
 • § 5 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 • 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Jednakże z wyjątkiem Towarów oferowanych w dziale Merkury Outlet. Oferowane tam Towary mogą posiadać defekty. Najczęściej są to Towary lekko uszkodzone w trakcie transportu, niekompletne, nie posiadające oryginalnego opakowania. Dokładny opis i zdjęcia Klient uzyska klikając na interesujący go Towar w tej kategorii. Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z handlowcem P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba, gdyż dodając taki Towar do koszyka Klient akceptuje jego faktyczny stan.
 • 2. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 • 3. P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronach Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 • 4. Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, MERKURY niezwłocznie poinformuje o tym Klienta na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub w przypadku zamówień telefonicznych lub faxem - pisemnie, na adres wskazany przez Klienta. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości informując o tym MERKURY za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: merkury@rtvagd.sklep.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy MERKURY wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu.
 • 5. Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pocztą kurierską, naszym transportem lub odebrane osobiście przez Klienta pod adresem ustalonym ze sprzedawcą.
 • 6. Towar jest wysyłany w terminie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia z zastrzeżeniem § 5 pkt. 7 Regulaminu. Czas realizacji może ulec wydłużeniu, ponieważ jest uzależniony od naszych stanów magazynowych oraz jak szybko dostawca jest w stanie dostarczyć nam dany produkt. MERKURY zawiadomi Klienta o innym terminie realizacji wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub w przypadku zamówień telefonicznych lub faxem - pisemnie, na adres wskazany przez Klienta.
 • 7. W przypadku płatności na konto bankowe lub kartą kredytową towary są wysyłane na adres wskazany przez Klienta licząc od dnia, w którym należność za towar została zaksięgowania na rachunku bankowym P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba.
 • 8. MERKURY gwarantuje dostarczenie towarów w następnym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia lub zaksięgowania płatności w przypadku opisanym w § 5 pkt. 7 Regulaminu, pod warunkiem:
 •  złożenia zamówienia lub zaksięgowania należności za towar w dzień roboczy przed godziną 12.00;
 •  zamówienia towarów oznaczonych w Sklepie internetowym znaczkiem „Wysyłamy w ciągu 24 h”;
 •  nie posiadania przez Klienta wobec P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba, w dniu składania zamówienia, niezapłaconych w terminie zobowiązań pieniężnych,
 •  wybrania jednego z następujących sposobów zapłaty: przedpłata, pobranie, gotówka
 •  nie wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności niewywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na niedostarczenie towaru w gwarantowanym terminie dostawy.
 • 9. Zamówienie na Towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki mogą zostać wysłane w różnym terminie, o czym Klient informowany jest drogą poczty elektronicznej.
 • 10. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez P.H.U. „DAG-DAR” Dariusz Paweł Dyba, a w przypadku płatności kartą, o czas autoryzacji płatności.
 • 11. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, gwarantowany termin dostarczenia towaru uważa się za chowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.
 • 12. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, rabat, o którym mowa w § 5 pkt. 12 jest jedyną formą odszkodowania należną Klientowi z tytułu nie wywiązania się przez MERKURY z zobowiązania, o którym mowa w § 5 pkt. 6 i 8.
 • 13. W przypadku umów sprzedaży zawieranych z Klientem niebędącym Konsumentem, MERKURY wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu utraconych korzyści.
 • 14. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale firm kurierskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów z pod adresu ustalonego ze sprzedawcą. W wyjątkowych, indywidualnie ustalanych z Klientem sytuacjach towar dostarczany jest własnym transportem sklepu MERKURY.
 • 15. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych Towarów, składających się na jedno zamówienie, P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba w porozumieniu z Klientem może zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
 • 16. Klient dokonuje wyboru formy przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 • 17. Przy wyborze przesyłki za pośrednictwem Kuriera - w przypadku niezastania Klienta pod wskazanym adresem albo w przypadku wyboru płatności za pobraniem - braku środków pieniężnych na zapłatę za przesyłkę - kurier zostawia awizo z kontaktem do najbliższego oddziału Kuriera . Po awizie następnego dnia roboczego ponawiana jest próba doręczenia. Po drugim awizie przesyłka zostaje wstrzymana w magazynie do wyjaśnienia sprawy. P.H.U. „DAG-DAR” Dariusz Paweł Dyba kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu kolejnej dostawy.
 • 18. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie sms na podany nr telefonu.
 • 19. Klient (odbiorca) ma obowiązek sprawdzenia przesyłki. Zaleca się, aby Klient każdorazowo ocenił stan Towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
 • 20. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi (nie przyjmować przesyłki). Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi MERKURY. Kiedy Towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt MERKURY. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną.
 • 21. MERKURY nie realizuje umów sprzedaży towarów z dostawą za granicę Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 22. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Klient nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt na adres ul. Sobieskiego 47/51 m.24 96-100 Skierniewice, po uprzednim poinformowaniu o tym MERKURY.
 • § 6 Prawo odstąpienia od umowy

 • 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 • 3. Konsument może odstąpić od umowy informując MERKURY o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres:, P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba ul. al. Niepodległości 16, 96-100 Skierniewice z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: merkury@rtvagd.sklep.pl
 • 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim MERKURY przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował MERKURY o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba ul. Sobieskiego 47/51 m.2496-100 Skierniewice., z dopiskiem „Zwrot”.
 • 8. W przypadku odstąpienia od umowy MERKURY niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym poniesione przez Klienta koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez MERKURY. Klient proszony jest o wysłanie towaru wraz fakturą VAT.
 • 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez MERKURY przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • 10. MERKURY może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar powinien być kompletny wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część.
 • 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru MERKURY wystawi Klientowi fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego. Klient proszony jest o odesłanie podpisanej faktury korygującej na adres P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba al. Niepodległości 16 96-100 Skierniewice,
 • 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • ; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • 14. MERKURY na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez MERKURY na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 • § 7 Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

 • 1. MERKURY nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.
 • 2. Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec MERKURY roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru z umową.
 • 3. MERKURY jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. MERKURY ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. MERKURY jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • 4. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 • 5. Reklamacje na piśmie można składać na adres merkury@rtvagd.sklep.pl lub w formie pisemnej na adres: P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba al. Niepodległości 16 96-100 Skierniewice.
 • 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
 • a. dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji )
 • b. datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
 • c. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 • 7. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć MERKURY dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 • 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, MERKURY zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 • 9. W przypadku niezgodności towarów z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. oraz w przypadku wad towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny reklamacje można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do MERKURY, oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres merkury@rtvagd.sklep.pl lub w formie pisemnej na adres: P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba al. Niepodległości 16 96-100 Skierniewice.
 • 10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 • 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt MERKURY dostarczyć wadliwy towar na adres P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba al. Niepodległość\ci 16 96-100 Skierniewice Klient może za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: merkury@rtvagd.sklep.pl zamówić przez MERKURY kuriera po odbiór towaru. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez MERKURY na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 • 12. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorcą, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 • 13. W przypadku, gdy Klient który zakupił w MERKURYM towar korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, a rzecz sprzedana ma wadę, to może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że MERKURY niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez MERKURY albo MERKURY nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 • a. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 • b. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 • c. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • 14. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. Co do zasady koszty wymiany lub naprawy ponosi MERKURY. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 • 15. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 • 16. Jeżeli MERKURY, otrzymał od Klienta żądanie określone w § 7 pkt. 10 i 13 Regulaminu, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 • 17. Jeżeli z uwagi na nadmierność kosztów naprawa lub wymiana towaru na zgodny z umową są niemożliwe albo jeżeli MERKURY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 • 18. Zwracany towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • 19. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi elektronicznej.
 • 20. Reklamacja w sprawie Usługi elektronicznej może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do MERKURY, w szczególności drogą elektroniczną na adres merkury@rtvagd.sklep.pl
 • 21. MERKURY dołoży wszelkich starań, aby reklamacje usług elektronicznych zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.
 • 22. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • a. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a MERKURY,
 • b. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
 • 23. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 • 24. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 • 25. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a MERKURY, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 • § 8 Dane osobowe i polityka prywatności

 • 1. MERKURY szanuje prawa Klientów do prywatności.
 • 2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego MERKURY w związku z zakupami jest P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba, adres głównego miejsca wykonywania działalności: al. Niepodległości 16, 96-100 Skierniewice, powiat Skierniewice, województwo łódzkie, NIP: 8361528867, REGON: 750771805.
 • 3. Niezbędnym elementem procedury złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 • 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez kliknięcie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury składania zamówienia.
 • 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 • 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba.
 • 7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba.
 • 8. MERKURY wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu, w tym podstrony „Sklep online” i pozwalają na późniejszą identyfikację Klienta w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 • 9. MERKURY wykorzystuje pliki typu cookies. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Klienta do przeglądania zawartości serwisu.
 • 10. Klient może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klienta przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie ze strony internetowej, będzie mniej wydajne, Klient nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu.
 • § 9 Postanowienia końcowe

 • 1. 1.Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 • 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym www.rtvagd.sklep.pl i www. merkury.eu.
 • 3. MERKURY zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez MERKURY, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie www.rtvagd.sklep.pl i www. merkury.eu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 • 4. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 • 5. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • 6. Forma pisemna jest zachowana przy doręczeniu wiadomości na pocztę elektroniczną.
 • 7. Świadczenie przez MERKURY usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez MERKURY za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy.
 • 8. MERKURY honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 • 9. Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący. i wykonalne.
 • 10. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.
 • Załącznik nr 1

  POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 • 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 • 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,
 • 4. zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Sobieskiego 47/51 m. 24, 96-100 Skierniewice, powiat Skierniewice, województwo łódzkie, NIP: 8361528867, REGON: 750771805, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): merkury@rtvagd.sklep.pl, numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: ………, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: merkury@rtvagd.sklep.pl lub pismo wysłane pocztą na adres: P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba ul. Sobieskiego 47/51 m. 24 96-100 Skierniewice z dopiskiem „Zwrot”. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres: P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba al. Niepodległości 16 96-100 Skierniewice najlepiej z dopiskiem „Zwrot”. Ponosimy koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w poniższych przypadkach:
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • Załącznik nr 2

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat: P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba ul. Sobieskiego 47/51 m.24 96-100 Skierniewice e-mail: Merkury@rtvagd.sklep.pl Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*) Lp. Nazwa Symbol /rozmiar Ilość Cena jednostkowa brutto
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Data zawarcia umowy /odbioru
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Data i Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • (*) Niepotrzebne skreślić.

  Regulamin obowiązuje do 24.12.2014r.

  Oferta sklepu internetowego

 • 1.Wszystkie podane ceny, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 • 2.Wszystkie towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta*
 • 3.Wszystkie produkty pochodzą od polskich dystrybutorów danej marki i są w oryginalnych opakowaniach*
 • 4.Gwarancje realizowane są na terenie całego kraju w autoryzowanych serwisach producentów.
 • *nie dotyczy produktów zakupionych w Merkury Outlet - wyprzedaże. Oferowane tam produkty mogą posiadać defekty. Najczęściej są to produkty lekko uszkodzone w trakcie transportu, niekompletne, nie posiadające oryginalnego opakowania. Dokładny opis i zdjęcia uzyskamy klikając na interesujący nas produkt w tej kategorii. Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z naszym handlowcem, gdyż dodając taki produkt do koszyka akceptują Państwo jego faktyczny stan.
 • Strony transakcji

 • 1.Stroną dokonującą zakupów w sklepie Internetowym MERKURY www.rtvagd.sklep.pl może być osoba pełnoletnia fizyczna lub firma.
 • 2.Stroną dokonującą sprzedaży jest P.H.U. "DAG-DAR" Dariusz Paweł Dyba, al. Niepodległości 16, 96-100 Skierniewice www.rtvagd.sklep.pl
 • Zamówienia

 • 1.Zamówienie można złożyć telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną, lub korzystając z formularza zamówień.
 • 2.W przypadku niektórych, mało popularnych towarów, zamówienie zostanie zrealizowane po wpłacie 20% zadatku.
 • 3.Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia wydania towaru Klientowi.
 • 4.Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

 • 1.MERKURY nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie towary. Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. W związku z powyższym uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub w reklamie oraz we wskazanej przez gwaranta sieci serwisowej.
 • 2.Udzielenie gwarancji nie pozbawia Klienta prawa do dochodzenia wobec MERKURY roszczeń z tytułu rękojmi lub z tytułu niezgodności towaru z umową.
 • 3.W przypadku niezgodności towarów z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. oraz w przypadku wad towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny reklamacje można składać w dowolny sposób zapewniający dojście do MERKURY, oświadczenia woli Klienta dotyczącego reklamacji, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres merkury@rtvagd.sklep.pl lub w formie pisemnej na adres: al. Niepodległości 16 96-100 Skierniewice .
 • 4.Klient powinien wykazać fakt dokonania zakupu reklamowanego towaru od MERKURY
 • 5.MERKURY na własny koszt odbiera wadliwy towar od Klienta. O terminie i sposobie odbioru towaru Klient zostanie każdorazowo poinformowany przez MERKURY
 • 6.W przypadku, gdy Klient korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe, Klientowi zostanie zaoferowany zwrot pieniędzy.
 • 7.W przypadku, gdy Klient korzysta z uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, może on żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 • 8.Jeżeli MERKURY, otrzymał od Klienta żądanie określone w pkt. 7, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 • 9.Jeżeli z uwagi na nadmierność kosztów naprawa lub wymiana towaru na zgodny z umową są niemożliwe albo jeżeli MERKURY nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
 • Realizacja zamówień

 • 1.Towar można odebrać osobiście w naszym sklepie RTV-AGD w Skierniewicach
 • 2.Do miejscowości na terenie całej Polski towar dostarcza firma kurierska, z którą mamy podpisaną umowę o współpracy.
 • 3.Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i podawany jest przez pracowników firmy MERKURY przed dostawą towaru do klienta lub jest ustalany indywidualnie przy zamówieniach zawierających większą ilość produktów.
 • 4.Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych zazwyczaj nie przekracza 5 dni roboczych. W przypadku produktów aktualnie niedostępnych termin realizacji zamówienia może się wydłużyć do kilkunastu dni. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany przez pracownika naszego sklepu.
 • 5.Przy odbiorze towaru klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy towar nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu
 • Formy płatności

 • 1.Gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.
 • 2.Przelewem przed dostawą towaru na podstawie faktury pro-forma wystawionej przez sklep MERKURY.
 • 3.Kartą kredytową przed dostawą towaru. Przy tej formie płatności doliczamy 2.9%.
 • 4.Zakupy na raty. Pod względem zakupów ratalnych współpracujemy z następującymi podmiotami: Santander Consumer Finanse, Credit Agricole Bank Polska oraz Żagiel. Szczegóły wyboru tej formy płatności znajdą Państwo w zakładce "Raty".
 • Postanowienia końcowe

  1. 1.Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.
  2. 2.W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  3. 3.Zawartość sklepu internetowego MERKURY nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
  4. 4.Dane osobowe będą przetwarzane przez MERKURY, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  5. 5.Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
  6. 6.Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez MER

  Pozostałe informacje

  P.H.U "DAG-DAR"
  Dariusz Paweł Dyba
  al. Niepodległości 16
  96-100 Skierniewice

  NIP: 836-152-88-67
  Nr konta: 44 1140 2004 0000 3102 7314 8709 (Mbank)


  Godziny pracy
  Pon-Pt: 9:00 - 17:00
  Sob. nieczynne:00

  Raty
  Kom.: 665 8_30 044


  Reklamacje
  Kom.: 665 8_30 044


  Logistyka
  Kom.: 665 8_30 044


  Dział AGD

  Dział Drobne AGD

  Dział Naczynia i sztućce

  Dział Pielęgnacja

  Dział Ogrzewanie

  Dział Armatura i baterie

  Dział Zlewozmywaki

  Dział Elektronarzędzia

  Dział RTV

  Dział Audio, Komputery

  Dział Foto-Video

  Dział Dla gastronomii

  Dział Dla dziecka

  Dział Sprzęt budowlany

  DPD/Masterlink

  Siódemka